Informace

Informace

Užitečné informace

Možnosti smutečního rozloučení:

Kremace – bez obřadu
Zpopelnění zesnulé(ho) bez provedení smutečního obřadu.

Smuteční rozloučení s obřadem (civilní nebo církevní) a následná kremace
Poslední rozloučení se zesnulým se obvykle provádí ve smutečních síních, na hřbitovech nebo v kostelích. Po obřadu se provádí kremace, neboli zpopelnění zesnulého.

Předání a uložení urny
Urnu je možné vyzvednout v kanceláři pohřební služby. Urnu lze uložit do hrobu, kolumbária nebo na jiném místě k tomu určeném.

Smuteční rozloučení  s obřadem a následné pohřbení do země (hrobu či hrobky)

Poslední rozloučení se zesnulým se provádí ve smutečních síních, na hřbitovech nebo v kostelích. Po obřadu se rakev převeze na hřbitov a uloží do země. Lze vykonat i malý obřad u rakve před pohřbením.

 • Zavolejte praktického lékaře nebo Lékařskou službu první pomoci, popřípadě Zdravotnickou záchrannou službu. Lékař provádějící prohlídku těla zemřelého vyplní List o prohlídce zemřelého. Současně by Vám měl sdělit, zda bude provedena pitva a údaje o poskytovateli pitvy.
 • Kontaktujte pohřební službu, která zajistí převoz.
 • Navštivte kancelář pohřební služby a domluvte se na rozloučení (v obřadní síni, bezobřadní rozloučení apod.).
 • List o prohlídce zemřelého vystaví službu konající lékař.
 • Kontaktujte pohřební službu, která zajistí převoz nebo navštivte kancelář.
 • Navštivte kancelář pohřební služby a domluvte se na rozloučení (v obřadní síni, bezobřadní rozloučení apod.). Pohřební služba zajistí převoz.
 • V kanceláři si domluvíte zda, případně kde budete chtít rozloučení.

  Doklady ke sjednání rozloučení:

  • občanský průkaz zesnulé / -ho
  • rodný list
  • oddací list
  • oblečení dle Vašeho uvážení
  • řidičský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny, pas – odevzdáme za Vás

  Před návštěvou je vhodné se v rodině domluvit na těchto údajích:

  • objednavatel rozloučení (občanský průkaz s sebou)
  • místo smutečního rozloučení
  • množství parte a smutečních obálek
  • květinové dary a nápisy na stuhy
  • možnost poděkování naším obřadníkem, řečníkem, farářem
  • hudba dle Vašeho výběru
 • Vydává matrika dle místa úmrtí do 30 dnů po úmrtí oprávněným osobám. Lze jej vyzvednout osobně, nebo nechat doručit poštou, doporučeným dopisem.

  Doklady pro vydání úmrtního listu:

  • občanský průkaz zemřelého
  • rodný a oddací list zemřelého (je – li k dispozici)
  • rodné číslo žijícího partnera
  • občanský průkaz objednavatele
 • Pozůstalost (dědické řízení) vyřizuje příslušný notář, podle místa trvalého bydliště zesnulého, který sám vyzve k jednání objednavatele pohřbu. K tomuto jednání budete potřebovat fakturu, doklad o zaplacení, úmrtní list zemřelého a svůj OP.

Společný účet manželů po smrti jednoho z nich banka blokuje
Zdroj – finance.idnes.cz

Nejsnazším způsobem, jak je možné ušetřit na bankovních poplatcích je, že manželé mívají jeden společný účet. Bohužel právě tato skutečnost dokáže velmi znepříjemnit život. Stačí totiž, aby jeden z nich zemřel.

Představte si situaci: žena je v domácnosti s dítětem a zemře jí manžel. Všechny peníze mají na jednom účtu v bance, ke kterému mají oba přístup a vybírají peníze podle potřeb. Co se stane po smrti jednoho z manželů? Notář, který bude projednávat dědictví, pošle příkaz bance, aby účet zablokovala. To znamená, že se druhý z manželů k penězům až do skončení dědického řízení nedostane. Vyřízení dědictví je často otázkou měsíců, někdy i let. A na účtu leží peníze, ze kterých rodina žije.

Vyberte peníze hned
Ideální je v prvních týdnech, tedy ještě předtím, než se banka od soudu dozví o smrti manžela, vybrat potřebnou hotovost. Není to nic nezákonného. Do dědictví se totiž správně započítá částka, která byla na účtu v den úmrtí manžela, ale na polovinu má manželka nárok díky tomu, že nejdřív se vypořádává společné jmění manželů (SJM).

O stavu účtu v době smrti banka informuje notáře – to, co žena vybere potom, bude buď součástí společného jmění, nebo se započte jako její podíl na dědictví. Pokud vám chodí na účet výplata či dávky, nechte si je co nejdříve posílat jinam, pak budete mít přístup k penězům bez problémů.

Kontaktujte notáře
Existuje i další možnost, jak se k penězům dostat. Ještě předtím, než se vám notář sám ozve, což může trvat i měsíc, zavolejte na soud v obvodu posledního bydliště zemřelého. Když řeknete jméno, datum narození a smrti manžela, sdělí vám, který notář bude pozůstalost vyřizovat.
Pak mu zavoláte, a když vysvětlíte situaci, on ve výjimečných případech nenechá účet zablokovat vůbec, případně pokud už to udělal, dá příkaz bance, abyste mohli s penězi na účtu disponovat

Nárok na dávku státní sociální podpory – pohřebné ve výši 5 000 Kč má pouze osoba, která vypravila pohřeb dítěti, které bylo ke dni úmrtí nezaopatřeným dítětem, nebo osobě, která byla ke dni úmrtí rodičem nezaopatřeného dítěte a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.

K žádosti předkládáte:

 • průkaz totožnosti žadatele
 • rodný list dítěte, případně další doklady prokazující skutečnost, že zesnulá osoba byla rodičem nezaopatřeného dítěte
 • pro nezaopatřené dítě od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let
  • Potvrzení o studiu nebo
  • Potvrzení o zdravotním stavu nebo
  • Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo
  • Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku.
 • úmrtní list
 • fakturu za vypravení pohřbu
 • doklad o dnu, měsíci a roce pohřbení, tj. doklad o zpopelnění nebo doklad o pohřbení do hrobu

Kde je možno o dávku požádat?

O pohřebné se žádá na kontaktních místech pro státní sociální podporu Úřadu práce dle místa trvalého bydliště platitele pohřbu.

Podmínky nároku na vdovský a vdovecký důchod (§ 49 a § 50 zákona o důchodovém pojištění):

Vdova má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, který

 • byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo
 • splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).

Vdovec má nárok na vdovecký důchod za stejných podmínek jako vdova na vdovský důchod.

Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí této doby má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže

 • pečuje o nezaopatřené dítě
 • pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II až IV
 • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II až IV
 • je invalidní ve třetím stupni
 • dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z uvedených podmínek do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. To platí obdobně i pro nárok muže na vdovecký důchod.

Výše vdovského a vdoveckého důchodu (§ 51 zákona o důchodovém pojištění)

Výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry.

Výše základní výměry důchodu je stanovena procentní sazbou z průměrné mzdy – 9 % průměrné mzdy (po příslušném zaokrouhlení).

Výše procentní výměry důchodu činí 50 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat žádost o dávku důchodového pojištění, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci. Žádost může rovněž podat fyzická osoba na základě plné moci.

Podmínky nároku na sirotčí důchod (§ 52 zákona o důchodovém pojištění)

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě, zemřel-li

 • rodič (osvojitel), nebo
 • osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, a dítě na ni bylo v době její smrti odkázáno výživou, kterou nemohli ze závažných důvodů zajistit jeho rodiče

Jestliže rodič (osvojitel) nebo osoba uvedená pod druhým bodem byli poživateli starobního nebo invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnili podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřeli následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).

Oboustranně osiřelé dítě má nárok na sirotčí důchod po každém ze zemřelých rodičů.

Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi.

Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením. Dojde-li ke zrušení osvojení, vznikne nárok na sirotčí důchod znovu.

Výše sirotčího důchodu (§ 53 zákona o důchodovém pojištění)

Výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry.

Výše základní výměry důchodu je stanovena procentní sazbou z průměrné mzdy – 9 % průměrné mzdy (po příslušném zaokrouhlení); v případě oboustranného sirotka náleží základní výměra pouze jednou.

Výše procentní výměry důchodu činí 40 % procentní výměry důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.vii

Reklamační řád

Pohřební služba Turnov s.r.o., IČ 26003104

Článek I. – Úvodní ustanovení

V řízení dle tohoto reklamačního řádu jsou účastníky, popř. smluvními stranami:
spotřebitel: objednavatel dle smlouvy o plnění nebo jeho zástupce
poskytovatel: obstaravatel nebo dodavatel služby, pronajímatel
Reklamační řád upravuje postup smluvních stran, jejich práva a povinnosti při uplatnění reklamace na plnění:

 1. ze smlouvy o obstarání pohřbu a služeb s tím spojených
 2. ze smluv na poskytování ostatních služeb dle individuálních požadavků spotřebitele
 3. z prodeje zboží.

Reklamační řád se řídí zákony č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník a č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platném znění.

Článek II. – Rozsah odpovědnosti

V reklamačním řízení dle tohoto reklamačního řádu při obstarávání pohřbu a zabezpečení služeb na pohřebišti, lze uplatnit odpovědnost spočívající především v tom, že:

 1. poskytovatel nedodržel sjednaný termín konání smutečního rozloučení
 2. poskytovatel neprovedl pietní akt, nebo úkony s tím související, v rozsahu, jak byly sjednány
 3. objednané služby byly poskytovatelem provedeny odlišně od ujednání ve smlouvě
 4. je neoprávněné poskytovatelem požadovat zaplatit vyšší cenu, než byla sjednána
 5. poskytovatel neodpovídá za vady, jejichž příčinou je vadnost věcí dodaných spotřebitelem, nebo nevhodnost pokynů spotřebitele, jestliže poskytovatel na vadnost věcí či nevhodnost pokynů spotřebitele neupozorní
 6. pohřební služba neodpovídá za škody a újmy majetkové či nemajetkové povahy, vznikly – li takové okolnosti zásahem na ni nezávislým a nepředvídatelným v důsledku tzv. vyšší moci.

Článek III. – Uplatnění reklamace

U výrobků a služeb přímo určených k provedení smutečního rozloučení je lhůtou pro uplatnění reklamace z povahy věci skutečnost pohřbení. Nejvhodnějším uplatněním takové reklamace je podání bezprostředně po skončení pietního aktu.

V případě, že se smuteční obřad koná v obřadní síni, kde není poskytovatel pohřbu provozovatelem pietního aktu, přebírá za pietní akt a celkový průběh pietního aktu plnou měrou provozovatel smuteční síně nebo správce hřbitova.

U zboží prodávaného na provozovnách prodávajícího, je lhůta pro uplatnění reklamace max. 24 měsíců. Spotřebitel je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy vadné plnění zjistil nebo při náležité pozornosti vadné plnění zjistit měl.

Reklamace se řídí zákonem č.89/2012 Sb., Nový občanský zákoník.

Místem uplatnění reklamace je nejlépe místo, kde bylo sjednáno obstarání pohřbu, tj. pracoviště poskytovatele. Reklamaci však lze uplatnit v provozovně poskytovatele (Markova 310, Turnov 511 01), nebo emailem na buchtova@ps-turnov.cz  

Reklamace a uplatnění bude provedeno v pracovní době zveřejněné poskytovatelem.

Reklamaci může uplatňovat spotřebitel dle obstaravatelské smlouvy, nebo ten, kdo prokáže, že je jeho zástupcem (viz. čl.I).

Reklamace se podává písemně, nebo ústně do zápisu u poskytovatele služeb, nebo jím pověřeného zástupce.

Obsahuje mimo jiné datum podání, označení reklamované vady, podpis a adresu reklamujícího.

Má-li být uplatněna reklamace na vady věci, které v průběhu pietního aktu zemřelého mají podlehnout zničení a jejichž vada později prokázat nelze, musí být poskytovatel na vadu upozorněn před zničením.

Poskytovatel je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o uplatnění práva.

Článek IV. – Způsob vyřízení reklamace

Je-li prokázáno, že plnění nebylo provedeno v rozsahu či kvalitě sjednané v obstaravatelské smlouvě, má spotřebitel právo na přiměřené snížení ceny z části služby, která vadu vykazuje.

Cenu obstarání pohřbu a dalších služeb lze reklamovat pouze, je-li požadovaná cena vyšší než smluvená.

Byla-li smluvní cena v průběhu poskytování služby zvýšena se souhlasem objednavatele (spotřebitele), platí tato vyšší cena.

Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu přijmout reklamaci s tím, kdo ji podal a dohodnout její vyřízení. O způsobu vyřízení reklamace se vyhotovuje zápis s podpisem toho, kdo reklamaci uplatnil a podpisem poskytovatele.

V případě, že nebude možné rozhodnout na místě, bude uveden termín vyjádření k uplatněné reklamaci, nejvýše 30 dní.

V rozhodnutí o způsobu vyřízení reklamace musí být určena lhůta k vyřízení. Nelze – li ve vyřízení reklamace pokračovat proto, že tomu prokazatelně brání neposkytování součinnosti reklamujícího, je možno reklamaci odmítnout jako neoprávněnou.

Článek V. – Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

1) Ve smyslu a podle ustanovení zákona par. 14, par. 20 až par. 20za zák. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb., se poskytuje klientu tato

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce – Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 5, 120 00 Praha 2 – www.adr.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.

2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě, nebo na jiném trvalém nosiči dat.

 

Článek VI. – Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. prosince 2022.

V ostatních vztazích neupravených tímto reklamačním řádem se právní vztahy spotřebitele a poskytovatele řídí obecně závaznými předpisy, zejména Zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, Zák.č. 40/1994 Sb., Občanský zákoník a Zák. Č 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento dokument definuje základní pojmy, postupy a principy ochrany a zpracování osobních údajů v rámci organizace: Pohřební služba Turnov s.r.o.

1. Vymezení pojmů

Organizace – Pohřební služba Turnov s.r.o.

Subjekt údajů – osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány Organizací.

Příjemce – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné správy, agentura nebo jakýkoliv jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny. Příjemcem může být i třetí strana. Za příjemce se nepovažuje orgán veřejné správy, jenž může osobní údaje o Subjektu údajů získat v rámci zvláštního šetření v souladu s právem České republiky.

Třetí strana – osoba nebo subjekt odlišný od Správce údajů, Subjektu údajů, Zpracovatele údajů, osoby přímo podléhající Správci údajů či Zpracovateli údajů.

Osobní údaj – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjekt údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobu je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat zejména odkazem na určitý identifikátor, např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní či společenské identity této fyzické osoby.

Genetický údaj – osobní údaje týkající se zděděných či získaných genetických znaků fyzické osoby, které poskytují jedinečné informace o její fyziologii či zdraví. Tyto údaje vyplývají zejména z analýzy biologického vzorku dotčené fyzické osoby.

Biometrický údaj – osobní údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, které umožňují či potvrzují jedinečnou identifikaci, jakou je např. zobrazení obličeje nebo daktyloskopické údaje.

Provozní údaje – údaj zpracovávaný pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování. Jedná se zejména o telefonní číslo volajícího, telefonní číslo volaného, druh poskytnuté služby, cena za poskytnutou službu, začátek a konec spojení, datum a frekvence uskutečnění spojení apod.

Lokalizační údaj – údaj zpracovávaný v síti elektronických komunikací nebo službou elektronických komunikací, který určuje zeměpisnou polohu telekomunikačního koncového zařízení uživatele veřejně dostupné služby elektronických komunikací.

Správce údajů – Subjekt, jež určuje účel a prostředky zpracovávání osobních údajů. Účel a prostředky jsou specifikovány právem Evropské unie a České republiky.

Zpracovatel údajů – jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné správy, agentura nebo jakýkoliv jiný subjekt zpracovávající osobní údaje jménem Správce údajů.

Zpracování – operace nebo soubor operací s osobními údaji či jejich soubory, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení, pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Pseudonymizace – zpracování osobních údajů takovým způsobem, že nemohou být přiřazeny ke konkrétnímu Subjektu údajů bez použití dodatečných informací. Dodatečné informace jsou v tomto případě uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační zabezpečení zajišťující, že nebudou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

Souhlas – souhlas Subjektu údajů, který je vyjádřen jako svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, jímž Subjekt údajů dává svolení ke zpracovávání svých Osobních údajů.

2. Prohlášení

Tento Dokument stanovuje postupy shromažďování, zpracování a použití osobních údajů. Ochrana osobních údajů je v organizaci chápána jako velmi důležitá a je vyvíjen neustálý postup k jejímu procesnímu i bezpečnostnímu zlepšování. Získané osobní údaje jsou zpracovávány vždy a zásadně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, občanským zákoníkem a dalšími souvisejícími právními předpisy.

3. Rozsah Dokumentu, udělení souhlasu a odvolání souhlasu

Dokument je veřejně přístupný na webových stránkách a v kanceláři.

Využitím našich služeb, použitím webových stránek Organizace, či jiným poskytnutím osobních údajů vyslovuje Subjekt údajů souhlas s podmínkami užití a zpracování dle tohoto dokumentu a vnitřních směrnic.

Subjekt údajů je oprávněn kdykoliv neudělit souhlas se zpracováním osobních údajů nebo tento souhlas odvolat. Výjimku tvoří pouze osobní údaje zpracovávané na základě povinnosti stanovené zákonem.

Souhlas je udělen vždy pro konkrétní účel, kterým je marketing služeb elektronických komunikací (zejména nabídka služeb a produktů Organizace, průzkumy trhu aj. Subjekt údaj je oprávněn kdykoliv vědět, za jakým účelem souhlas udělil a je také oprávněn tento souhlas odvolat.

Odvolání souhlasu je možné písemně zasláním na adresu Markova 310, Turnov 51101, nebo elektronicky na: kancelar@ps-turnov.cz

4. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou v prvé řadě zpracovávány za účelem vyřízení požadavků, vypravení smutečního rozloučení a zpracování objednávek přijatých ze strany subjektu.

V případě povinného zpracování údajů jsou údaje dále použity pro účely daňové a účetní, či dané zákonem a příslušnými předpisy.

V případě dobrovolného zpracování údajů je účelem zpracování osobních údajů především kvalita poskytovaných služeb a nabídka případných relevantních služeb, které by subjekt mohly zajímat.

5. Doba zpracování údajů

Osobní údaje jsou zpracovány po dobu nezbytně nutnou, která se liší dle účelu zpracování osobních údajů.

6. Způsob získávání osobních údajů

Osobní údaje mohou být zpracovávány automaticky i manuálně.

 1. a) Údaje získané napřímo

Jedná se o údaje získané v souvislosti s uzavřením smlouvy, koupí produktu či služby, objednávkou informačních materiálů a newsletterů a dále v souvislosti využití kontaktních platforem dostupných na webových stránkách Organizace včetně telefonických dotazů nebo dotazů zaslaných poštou.

Jedná se zejména o údaje

 • adresní, které umožňují Organizaci, aby mohla Subjekt údajů kontaktovat
 • demografické – adresa pro doručení
 • platební především pro účely plateb online, vrácení plateb apod.

Dále jimi mohou být údaje získané na základě hodnocení nabízených produktů nebo služeb Subjektem údajů a obsah vytvořený Subjektem údajů a vložený na stránky Organizace.


 1. b) Údaje získané nepřímo

Jedná se o údaje shromážděné z jiných zdrojů. Jiným zdrojem může být obchodní nebo živnostenský rejstřík, registr dlužníků a jiný veřejně dostupný rejstřík nebo seznam. Údaje jsou získávány v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

 1. c) Údaje získané během návštěvy webové stránky nebo webové aplikace Organizace

V rámci webových projektů organizace jsou používány soubory Cookies. Cookies jsou malé textové soubory v prohlížeči, na jejichž základě lze činit závěry pro četnost navštěvování webových stránek Organizace. Cookies umožňují neustálé vylepšování funkčnosti webových stránek Organizace a přispívají k personalizaci služeb pro jednotlivé Subjekty údajů.

Rozlišují se

 • Session cookies neboli relační cookies. Tyto cookies jsou pouze dočasné a jsou vymazány po uzavření prohlížeče.
 • Persistent cookies neboli trvalé cookies. Tyto cookies zůstávají v prohlížeči do doby, než jsou smazány dle nastavení prohlížeče, popř. manuálně.
 • Necessary cookies neboli nezbytné cookies. Tyto cookies zajišťují samotné fungování webových stránek Organizace
 • First party cookies neboli cookies vlastníka webové stránky. Tyto cookies jsou umisťovány na webové stránky přímo Organizace a mohou tak být rozeznány jenom jimi.
 • Third party cookies neboli cookies třetí strany. Tyto cookies jsou umístěny Společností na reklamu Organizace dostupnou na webových stránkách třetích stran.
 • Cookies posílající informace jiným společnostem. Tyto cookies jsou nastaveny na webových stránkách partnerskými společnostmi.

Organizace na svých stránkách využívá tyto typy cookies:

 • Session cookies neboli relační cookies.
 • Persistent cookies neboli trvalé cookies.
 • Necessary cookies neboli nezbytné cookies.
 • Cookies posílající informace těmto společnostem: Google

Na využívání cookies je Subjekt údajů upozorněn při zobrazení webové stránky Organizace. Součástí upozornění je také tlačítko pro udělení souhlasu s využíváním cookies. Stisknutím tlačítka nebo prohlížením webových stránek je udělen souhlas.

V případě, nesouhlasu s využíváním cookies, může Subjekt údajů změnit nastavení ve svém prohlížeči a souhlas tak neudělit. Změnu nastavení lze provést v kterémkoliv webovém prohlížeči.

7. Poskytování a sdílení osobních, provozních a lokalizačních údajů

Přístup k osobním, provozním a lokalizačním údajům mají zaměstnanci Organizace, kteří jsou vázaní interními pravidly organizace dle platných směrnic. Zaměstnanci Organizace jsou vázáni mlčenlivostí o obsahu těchto údajů a jsou povinny dodržovat řadu bezpečnostních pokynů, kterými je zabezpečena ochrana údajů.

Třetím osobám mohou být údaje poskytnuty pouze na základě výslovného souhlasu Subjektu údajů s takovýmto poskytnutím a v souladu s tímto Dokumentem. Údaje mohou být zpřístupněny Příjemci údajů, Zpracovateli údajů a Správci údajů.

Organizace je oprávněna předat osobní údaje bez souhlasu Subjektu údajů pouze v případě, že tak stanoví zákon.

 1. Ochrana poskytnutých osobní, provozních a lokalizačních údajů

Organizace klade velký důraz na bezpečnost a ochranu všech údajů. Tyto údaje jsou proto shromažďovány a zpracovávány v zabezpečeném prostředí, které je veřejně nepřístupné. Organizace dále využívá standardního šifrování k zabezpečení citlivých informací včetně informací platebních.

Správce údajů zavádí všechna vhodná technická a organizační opatření, jejichž účelem je provádět zásady ochrany údajů. Správce údajů poskytnuté údaje pseudonymizuje.

Zpracovávání údajů je po celou dobu monitorováno. Tyto standardy ochrany a bezpečnosti jsou dodržovány také v případě zpracování údajů Příjemcem nebo Zpracovatelem údajů.

9. Přístup Subjektu údajů k informacím

Subjekt údajů má právo na přístup k informacím, které o něm shromažďuje Organizace.

Organizace bez zbytečného odkladu předá Subjektu údajů na jeho žádost informace, které o něm zpracovává. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů; o osobních údajích, jenž jsou předmětem zpracování včetně dostupných informací o jejich zdroji; o povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Subjektu údajů; o příjemci, případně kategorii příjemců včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích.

Subjekt údajů má právo také na zisk těchto informací:

 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy a není-li možné ji určit, tak alespoň kritéria použitá ke stanovení této doby
 • existence práva požadovat od Správce údajů opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se

Subjektu nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování

 • právo podat stížnost u dozorového úřadu
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Subjektu údajů

Žádost o poskytnutí informací podává Subjekt údajů buď písemně na adresu Organizace – Markova 310, Turnov 51101, nebo elektronicky na e-mailovou adresu kancelar@ps-turnov.cz

Informaci Správce údajů poskytne písemně nebo elektronicky. Pokud si to Subjekt údajů vyžádá, může být informace poskytnuta také ústně. Správce údajů může odmítnout poskytnutí informace jen v případě, že nemůže zjistit totožnost Subjektu údajů.

Výše uvedenou povinnost vůči Subjektu údajů může namísto Správce údajů splnit také Zpracovatel údajů.

10. Povinnost Organizace jakožto Správce údajů

Organizace je jakožto Správce údajů povinna

 • stanovit účel, za kterým jsou Osobní údaje zpracovány, včetně prostředků a způsobů zpracování
 • zpracovávat aktuální a přesné Osobní údaje v souladu s účelem jejich zpracováním
 • shromažďovat Osobní údaje v nezbytném rozsahu pro dosažení účelu shromažďování
 • uchovávat Osobní údaje po nezbytně nutnou dobu

V případě, že Subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Správce údajů či Zpracovatel údajů provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může požádat Správce nebo Zpracovatele údajů o vysvětlení, případně může požadovat, aby Správce údajů či Zpracovatel údajů odstranili takto vzniklý stav.

11. Aktualizace osobních údajů

Subjekt údajů je oprávněn kontrolovat správnost a aktuálnost poskytnutých Osobních údajů. V případě, že jsou Osobní údaje Subjektu údajů neúplné, nepřesné nebo neaktuální, oznámí Subjekt údajů tuto skutečnost Správci údajů, který zjedná nápravu.

Oznámení lze provést buď písemně na adresu Organizace – Markova 310, Turnov 51101, nebo elektronicky na e-mailovou adresu kancelar@ps-turnov.cz

12. Závěrečná ustanovení

Organizace se zavazuje řídit tímto Dokumentem a právem platným a účinným na území České republiky.

Tento Dokument nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.1.2024