Informace

Informace

Užitečné informace

Možnosti smutečního rozloučení:

Kremace – bez obřadu
Zpopelnění zesnulé(ho) bez provedení smutečního obřadu.

Smuteční rozloučení s obřadem (civilní nebo církevní) a následná kremace
Poslední rozloučení se zesnulým se obvykle provádí ve smutečních síních, na hřbitovech nebo v kostelích. Po obřadu se provádí kremace, neboli zpopelnění zesnulého.

Předání a uložení urny
Urnu je možné vyzvednout v kanceláři pohřební služby. Urnu lze uložit do hrobu, kolumbária nebo na jiném místě k tomu určeném.

Smuteční rozloučení  s obřadem a následné pohřbení do země (hrobu či hrobky)

Poslední rozloučení se zesnulým se provádí ve smutečních síních, na hřbitovech nebo v kostelích. Po obřadu se rakev převeze na hřbitov a uloží do země. Lze vykonat i malý obřad u rakve před pohřbením.

 • Zavolejte praktického lékaře nebo Lékařskou službu první pomoci, popřípadě Zdravotnickou záchrannou službu. Lékař provádějící prohlídku těla zemřelého vyplní List o prohlídce zemřelého. Současně by Vám měl sdělit, zda bude provedena pitva a údaje o poskytovateli pitvy.
 • Kontaktujte pohřební službu, která zajistí převoz.
 • Navštivte kancelář pohřební služby a domluvte se na rozloučení (v obřadní síni, bezobřadní rozloučení apod.).
 • List o prohlídce zemřelého vystaví službu konající lékař.
 • Kontaktujte pohřební službu, která zajistí převoz nebo navštivte kancelář.
 • Navštivte kancelář pohřební služby a domluvte se na rozloučení (v obřadní síni, bezobřadní rozloučení apod.). Pohřební služba zajistí převoz.
 • V kanceláři si domluvíte zda, případně kde budete chtít rozloučení.

  Doklady ke sjednání rozloučení:

  • občanský průkaz zesnulé / -ho
  • rodný list
  • oddací list
  • záloha min. 10.000,- Kč, dle objednávky
  • oblečení dle Vašeho uvážení
  • řidičský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny, pas – odevzdáme za Vás

  Před návštěvou je vhodné se v rodině domluvit na těchto údajích:

  • objednavatel rozloučení (občanský průkaz s sebou)
  • místo smutečního rozloučení
  • množství parte a smutečních obálek
  • květinové dary a nápisy na stuhy
  • možnost poděkování naším obřadníkem, řečníkem, farářem
  • hudba dle Vašeho výběru
 • Vydává matrika dle místa úmrtí do 30 dnů po úmrtí oprávněným osobám. Lze jej vyzvednout osobně, nebo nechat doručit poštou, doporučeným dopisem.

  Doklady pro vydání úmrtního listu:

  • občanský průkaz zemřelého
  • rodný a oddací list zemřelého (je – li k dispozici)
  • rodné číslo žijícího partnera
  • občanský průkaz objednavatele
 • Pozůstalost (dědické řízení) vyřizuje příslušný notář, podle místa trvalého bydliště zesnulého, který sám vyzve k jednání objednavatele pohřbu. K tomuto jednání budete potřebovat fakturu, doklad o zaplacení, úmrtní list zemřelého a svůj OP.

Společný účet manželů po smrti jednoho z nich banka blokuje
Zdroj – finance.idnes.cz

Nejsnazším způsobem, jak je možné ušetřit na bankovních poplatcích je, že manželé mívají jeden společný účet. Bohužel právě tato skutečnost dokáže velmi znepříjemnit život. Stačí totiž, aby jeden z nich zemřel.

Představte si situaci: žena je v domácnosti s dítětem a zemře jí manžel. Všechny peníze mají na jednom účtu v bance, ke kterému mají oba přístup a vybírají peníze podle potřeb. Co se stane po smrti jednoho z manželů? Notář, který bude projednávat dědictví, pošle příkaz bance, aby účet zablokovala. To znamená, že se druhý z manželů k penězům až do skončení dědického řízení nedostane. Vyřízení dědictví je často otázkou měsíců, někdy i let. A na účtu leží peníze, ze kterých rodina žije.

Vyberte peníze hned
Ideální je v prvních týdnech, tedy ještě předtím, než se banka od soudu dozví o smrti manžela, vybrat potřebnou hotovost. Není to nic nezákonného. Do dědictví se totiž správně započítá částka, která byla na účtu v den úmrtí manžela, ale na polovinu má manželka nárok díky tomu, že nejdřív se vypořádává společné jmění manželů (SJM).

O stavu účtu v době smrti banka informuje notáře – to, co žena vybere potom, bude buď součástí společného jmění, nebo se započte jako její podíl na dědictví. Pokud vám chodí na účet výplata či dávky, nechte si je co nejdříve posílat jinam, pak budete mít přístup k penězům bez problémů.

Kontaktujte notáře
Existuje i další možnost, jak se k penězům dostat. Ještě předtím, než se vám notář sám ozve, což může trvat i měsíc, zavolejte na soud v obvodu posledního bydliště zemřelého. Když řeknete jméno, datum narození a smrti manžela, sdělí vám, který notář bude pozůstalost vyřizovat.
Pak mu zavoláte, a když vysvětlíte situaci, on ve výjimečných případech nenechá účet zablokovat vůbec, případně pokud už to udělal, dá příkaz bance, abyste mohli s penězi na účtu disponovat

Nárok na dávku státní sociální podpory – pohřebné ve výši 5 000 Kč má pouze osoba, která vypravila pohřeb dítěti, které bylo ke dni úmrtí nezaopatřeným dítětem, nebo osobě, která byla ke dni úmrtí rodičem nezaopatřeného dítěte a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.

K žádosti předkládáte:

 • průkaz totožnosti žadatele
 • rodný list dítěte, případně další doklady prokazující skutečnost, že zesnulá osoba byla rodičem nezaopatřeného dítěte
 • pro nezaopatřené dítě od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let
  • Potvrzení o studiu nebo
  • Potvrzení o zdravotním stavu nebo
  • Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo
  • Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku.
 • úmrtní list
 • fakturu za vypravení pohřbu
 • doklad o dnu, měsíci a roce pohřbení, tj. doklad o zpopelnění nebo doklad o pohřbení do hrobu

Kde je možno o dávku požádat?

O pohřebné se žádá na kontaktních místech pro státní sociální podporu Úřadu práce dle místa trvalého bydliště platitele pohřbu.

Podmínky nároku na vdovský a vdovecký důchod (§ 49 a § 50 zákona o důchodovém pojištění):

Vdova má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, který

 • byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo
 • splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).

Vdovec má nárok na vdovecký důchod za stejných podmínek jako vdova na vdovský důchod.

Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí této doby má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže

 • pečuje o nezaopatřené dítě
 • pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II až IV
 • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II až IV
 • je invalidní ve třetím stupni
 • dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z uvedených podmínek do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. To platí obdobně i pro nárok muže na vdovecký důchod.

Výše vdovského a vdoveckého důchodu (§ 51 zákona o důchodovém pojištění)

Výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry.

Výše základní výměry důchodu je stanovena procentní sazbou z průměrné mzdy – 9 % průměrné mzdy (po příslušném zaokrouhlení).

Výše procentní výměry důchodu činí 50 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat žádost o dávku důchodového pojištění, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci. Žádost může rovněž podat fyzická osoba na základě plné moci.

Podmínky nároku na sirotčí důchod (§ 52 zákona o důchodovém pojištění)

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě, zemřel-li

 • rodič (osvojitel), nebo
 • osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, a dítě na ni bylo v době její smrti odkázáno výživou, kterou nemohli ze závažných důvodů zajistit jeho rodiče

Jestliže rodič (osvojitel) nebo osoba uvedená pod druhým bodem byli poživateli starobního nebo invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnili podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřeli následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).

Oboustranně osiřelé dítě má nárok na sirotčí důchod po každém ze zemřelých rodičů.

Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi.

Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením. Dojde-li ke zrušení osvojení, vznikne nárok na sirotčí důchod znovu.

Výše sirotčího důchodu (§ 53 zákona o důchodovém pojištění)

Výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry.

Výše základní výměry důchodu je stanovena procentní sazbou z průměrné mzdy – 9 % průměrné mzdy (po příslušném zaokrouhlení); v případě oboustranného sirotka náleží základní výměra pouze jednou.

Výše procentní výměry důchodu činí 40 % procentní výměry důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.vii

Zemře-li vám manžel, druh nebo dítě, máte zákonné právo na dva dny placeného volna (na zařízení pohřbu) a jeden placený den volna na pohřeb. Při úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána, tchýně, švagra, švagrové, snachy nebo zetě máte nárok na jeden placený den volna na pohřeb. Jestliže pohřeb zařizujete, máte nárok ještě na jeden volný den navíc. Totožné podmínky platí u vzdálenějších příbuzných, pokud jste v době úmrtí žili v jedné domácnosti.